Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Organizacyjny

Czcionka:

        REGULAMIN ORGANIZACYJNY

       KLUBU SENIORA „STOKROTKA” W BĄDKOWIE

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych.

1.2. Członkiem Klubu Seniora może zostać każdy mieszkaniec powyżej 50 lat zainteresowany uczestnictwem w jego działalności i po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu (załącznik nr 1).

1.3. Z tytułu przynależności do Klubu jego członek uiszcza miesięczną składkę członkowską ustaloną przez Zarząd.

1.4. Dopuszczalne jest wspieranie działalności Klubu z innych źródeł, np. typu sponsorskiego.

1.5. Siedzibą Klubu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie.

1.6. Praca w Klubie na rzecz jego członków jest prowadzona całkowicie społecznie.

1.7. Opiekę nad Klubem Seniora sprawuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie.

 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA

 

2.1. Klub Seniora „STOKROTKA” został powołany w celu prowadzenia działalności integracyjnej, kulturalnej i turystycznej, obejmującej w szczególności organizowanie:

1) wieczorków towarzysko-tanecznych;

2) prelekcji i spotkań autorskich;

3) wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych;

4) spotkań okolicznościowych  w sali Gminnego Ośrodka Kultury po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem,

5) zakupy biletów do placówek kultury (kina, teatry, koncerty itp.).

2.2. Podejmowanie przez Zarząd Klubu Seniora działań mających na celu uzyskanie pomocy finansowej od Dyrektora GOK  lub z innych źródeł.

2.3. Klub współpracuje z innymi Klubami Seniora.

2.4. Dni i godziny spotkań  ustalane są przez Zarząd .       

2.5. Terminy imprez organizowanych przez Klub Seniora ustalane są w porozumieniu z Dyrektorem GOK  z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

2.6. Klub Seniora dokumentuje swoją działalność w formie pamiątkowej kroniki oraz przy współpracy z Dyrektorem GOK na stronie internetowej.

 

3. WŁADZE KLUBU SENIORA

 

3.1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu Seniora.

3.2. Organizatorem bieżącej działalności Klubu jest 5-osobowy Zarząd Klubu, składający się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz jednego członka.

3.3 Walne Zebranie Członków Klubu Seniora może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3.4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Seniora powinno być zwoływane nie rzadziej niż raz w roku – w terminie do końca listopada danego roku.

3.5. Na wniosek Zarządu Klubu lub 1/3 liczby członków Klubu może być zwołane również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Seniora w terminie zależnym od potrzeb.

3.6. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym.

3.7. Zarząd Klubu Seniora jest wybierany na czteroletnią kadencję w drodze wyborów tajnych.

 

4. KOMPETENCJE WŁADZ KLUBU

 

4.1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu Seniora należy:

1) wybór Zarządu Klubu;

2) uchwalenie ogólnych kierunków działalności Klubu;

3) ocena i przyjmowanie dorocznych sprawozdań Zarządu Klubu;

4) uchwalanie wniosków do Dyrektora Domu  Kultury .

4.2. Posiedzenia Zarządu Klubu Seniora odbywają się w miarę potrzeb.

4.3. Do obowiązków Zarządu Klubu należy:

1) opracowywanie rocznych programów działania Klubu wraz z preliminarzem, a następnie przedkładanie ich Dyrektorowi GOK do zatwierdzenia, celem włączenia do planu  działalności społeczno-kulturalnej;

2) kierowanie bieżącą  działalnością klubu w celu realizacji zatwierdzonego programu działania;

3) prowadzenie (na podstawie deklaracji, o których mowa w p.1.2) listy członków Klubu Seniora oraz jej bieżące aktualizowanie;

4) sporządzanie list obecności osób uczestniczących w imprezach wymienionych w p. 2.1. poz. 2-5;

5) ustalenie dni i godzin działania Klubu i podanie ich do publicznej wiadomości;

6) rozważne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Klubu,  w tym bieżące rozliczanie wydatkowanych środków na podstawie wiarygodnych dokumentów rozliczeniowych;

7) informowanie członków Klubu o organizowanych imprezach i realizowanych zakupach;     

8) przedkładanie corocznych sprawozdań z realizacji programu działania i preliminarza Walnemu  Zebraniu członków Klubu;

 

5. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA

 

5.1. Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. ;

5.2. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu;

5.3. Przestrzeganie zasad Regulaminu Klubu Seniora oraz poszanowanie godności osobistej innych członków Klubu ;

5.4. Przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego ;

5.5. Korzystanie ze wszystkich form działalności prowadzonych przez Dom Kultury;

5.6. Rozwijania własnych zainteresowań ;

 

6. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

 

6.1. Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Zarząd Klubu oraz Dyrektor GOK w Bądkowie.

6.2. Nadzór w zakresie zgodności wydatków z zatwierdzonym programem i preliminarzem sprawuje Zarząd Klubu.

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 09.04.2014 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny